ترجمه ارزان فارسی به انگلیسی متن برق و الکترونیک - پردازش سیگنال

ترجمه ارزان فارسی به انگلیسی متن برق و الکترونیک - پردازش سیگنال

کوبش  یکی از عوامل اصلی است که بر روی توان خروجی، بازده حرارتی و عمر موتور بنزینی تأثیرگذار است لذا تشخیص بهتر کوبش جهت عملکرد مطلوب موتور امری ضروری است.  به طور متداول جهت تشخیص این پدیده از سنسور کوبش  استفاده می شود که بدلیل قرار گرفتن روی بدنه موتور ، دقت پایینی در تشخیص کوبش بخصوص در دورهای بالای موتور بهمراه دارد.

در این مقاله ابتدا در راستای بهبود تشخیص کوبش، ابتدا به بررسی تبدیل ویولت گسسته پرداخته شده است. سپس به دلیل وابستگی این تبدیل به توابع پایه، روش EMD به عنوان روشی کاملاً وفقی و وابسته به سیگنال مورد تحلیل، معرفی شده است که موجب افزایش دقت تشخیص در حدود 5% نسبت به تبدیل ویولت گسسته شده است. سپس در ادامه روش بسیار موثر دیگری بنام NLM معرفی گردیده است که بمیزان 21% موجب بهبود تشخیص کوبش شده است.

با کاهش نویز موتور و افزایش دقت تشخیص کوبش، می توان علاوه بر جلوگیری از صدمات به موتور، راندمان موتور را نیز افزایش داد. نویزهای موتور در همه محدوده های فرکانسی قرار دارد. استفاده از روشهای ساده ای همچون فیلتراسیون دارای معایبی است از جمله اینکه این روشهای برای سیگنالهای غیر ایستا  چندان موثر نیستند و از طرفی بخشی از نویزهای موتور در محدوده باند مدهای ارتعاشاتی کوبش همپوشانی دارند.

 

 

One of the main factors that affect outputs, thermal efficiency, and lifetime of gasoline engine is knock effect so better detection for optimal performance is essential. Commonly knock sensor used to detect this phenomenon but it has low accuracy of knock detection especially in high speed engine because it is located on the engine body.
In this paper, in order to improve the knock detection, at first the discrete wavelet transformer is investigated. then, on account of the transformer to basic functions, EMD as a fully adaptive and dependent signal analysis method is introduced that enhance detection accuracy of about 5% compared to discrete wavelet transformer.
By reducing the engine noise and increasing knock detection accuracy, we can also prevent damage to the engine, and engine efficiency as well is increased. Engine noises are in all frequency ranges.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید