ترجمه فوری و ارزان متون هوا فضا

ترجمه فوری و ارزان متون هوا فضا

 

It is crucial for a launch vehicle to be always aligned with the velocity vector due to aerodynamic load considerations. The thin stmcture of a vehicle filled with liquid propellants is much like an elongated aluminum can of soda where any significant transverse acceleration due to lift (or sideforce) can prove to be destructivc. For this reason, all launch vehicles arc equipped with an attimdc control system for making the vehicle's orientation follow the flight-path curvature such that angle of attack and sideslip angle essen tially remain zero. In order to have longitudinal (pitch- yaw) stability at lower altimdes, launch vehicles are generally fitted with aerodynamic fins ncar the base. lf made movable, the fins can also apply  limited control torques in the denser region of the atmosphere (as in the case of the German V-2 rocket of the Second World War). However, since a launch vehicle operates at a wide range of speeds and altimdes, one cannot rely upon aerodynamic moments generated by movable fins to control the vehicle throughout its trajectory. Instead, the attimde control torque is generated by a combination of thrust-vectoring (i.e.,changing the direction of the thrust vector), cold gas reaction jets. and/or small (vernier) rockets.

 

 

 

با در نظر گرفتن بار آکرودینامیک، تطابق وسیله ی پرتاب شده با بردار سرعت حائز اهمیت می باشد. سازه باریک یک وسیله جابه جایی با مایع محرک شباهت زیادی با یک قوطی آلومینیومی باز شده ی نوشابه دارد، به شکلی که هر شتابگیری عرضی چشمگیر به علت بلند شدن (یا نیروی جانبی) می تواند مخرب باشد. به همین علت، تمامی وسائل نقلیه پرتاب شده مجهز به یک سیستم تنظیم حالت هستند، به گونه ای که جهتگیری وسیله در راستای مسیر پرواز باشد و زاویه حمله و لغزش جانبی اساسا صفر باقی بماند. برای داشتن ثبات طولی (گشتاور-گردش)(pitch-yaw) در ارتفاعات کم، خودرو پرتاب شده عموما بالهای آکرودینامیک نزدیک پایه دارند. بالها اگر قابلیت حرکت داشته باشند، می توانند گشتاورهای کنترل کننده محدودی نیز در مناطق با هوای متراکم تر اعمال کنند( مطابق مورد موشک V-2 آلمانی در جنگ جهانی دوم). هرچند چنانچه یک خودرو پرتاب شده در محدوده گسترده ی سرعت و ارتفاع عمل می کند، نمی توان به ممانهای آکرودینامیک ناشی از بالهای متحرک برای کنترل وسلیه در گذرگاهش، اتکا کرد. در راستای این مسئله، گشتاور تنظیم حالت توسط ترکیبی از بردار رانش (به طور مثال تعویض جهت بردار رانش)، جت های واکنش گاز سرد و یا موشکهای کوچک (جزئی) حاصل می شود.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 12 بازدید