ترجمه اینترنتی وبا کیفیت متن روانشناسی - اضطراب پیری

ترجمه اینترنتی وبا کیفیت  متن روانشناسی - اضطراب پیری

 

Death and aging anxieties are related to higher psychological distress, but no study has examined whether these relationships are moderated by emotional complexity, an important indicator of adaptive emotional regulation among older adults. Participants (N = 188; mean age = 57; range = 29–100) rated their death and aging anxieties, general psychological distress, and reported their emotions on a daily basis over 14 days. Results showed that emotional complexity moderated the relationship between each of the two anxieties and psychological distress (i.e., the positive relationship between the two anxieties and psychological distress existed only among subjects with low emotional complexity). The findings suggest that emotional complexity buffers against psychological distress, and can be further explored as a facilitating mechanism in protecting against the negative mental health effects of aging and death anxieties.

 

 

نگرانی ها، در مورد سن و سال فرد و مرگ ، تا حد زیادی با افسردگی روحی،روانی مرتبط است، اما هیچ مطالعه ای این مسئله را بررسی نکرده است که آیا این روابط می توانند از طریق پیچیدگی عاطفی کاهش یابند، چرا که این روند یک شاخص مهمی از کنترل عاطفی میان افراد بزرگسال است.شرکت کنندگان،(تعداد:188،میانگین نسبی:57،مبنا:29الی 100)د ر زمینه نگرانی های سن و سال و مرگ افراد و نیز افسردگی روحی روانی ، به طور کلی مورد ارزیابی قرار گرفتند و عواطف اشان بر اساس برنامه روزانه در طی 14روز گزارش داده شد. نتایج نشان دادند که پیچیدگی عاطفی ،روابط میان این دو نگرانی و افسردگی روحی روانی را کاهش می دهد. (یعنی رابطه ای مثبت میان دونگرانی و افسردگی روحی روانی ، که تنها میان افرادی وجود دارد که دارای پیچیدگی عاطفی پایین می باشند.) یافته ها حاکی از آن است که،پیچیدگی عاطفی،سپری در مقابل افسردگی روحی روانی ست و می تواند به عنوان یک مکانیسم تسهیل کننده در زمینه حمایت در برابر آثار منفی سلامت روان باشد که در نتیجه، نگرانی از مرگ و سن بوجود می آیند.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 15 بازدید