ترجمه سریع و روان متون تربیت بدنی

ترجمه سریع و روان  متون تربیت بدنی

 

The downbeat is a whip-like movement that begins with flexion at the hip, followed by extension at the knee. While it may seem that the downbeat begins after the swimmer's foot reaches its highest point, this is not the case. The downbeat actually begins when the leg is passing above the hips. At that point, the swimmer flexes the leg slightly at the knee and pushes down with the thigh at the hip. The swimmer is doing this with her left leg in figure 4.14a. Her lower leg, which should be relaxed, is pushed further into a flexed position by the pressure of the water underneath it, giving the impression that the upbeat is still underway. In reality, however, the upbeat has ended and the downbeat has begun. This action of flexing at the hip and pressing down with the thigh while the lower leg continues traveling up overcomes the inertia of the previous upbeat, allowing the change of direction of the leg from up to down to take place with a minimum of muscular effort.~ mentioned, the water pressure below the leg will also push the foot into an extended position, with the toes pointed up (plantar flexed) and the foot turned in (inverted) after the downbeat has started. This position can be seen dearly for the swimmer's left leg in figure 4.14b. The water continues to push the lower leg into a flexed position until the swimmer's thigh is slightly below her body and her foot is near or slightly above the surface of the water. At that point, the swimmer extends her lower leg at the knee quickly and forcefully until it is completely straight and slightly below her body, as shown in figure 4.14c and d. The final motion of the downbeat is a push downward with the instep of her foot that returns her foot to a natural, or partially flexed, position with her toes almost directly below her heel. The downbeat is executed like a sine wave of muscular contraction. It begins with flexion at the hip joint, travels down the thigh to the knee where a rapid extension of the lower leg takes place, and from there down th.e leg to the foot, which is pushed down into a flexed position as the downbeat ends.

 

 

ضربات رو به پایین ، حرکتی شلاق مانند است که با خم شدن در لگن آغاز می شود و به دنبال آن زانو نیز حرکت کرده و گسترش می یابد . در حالی که به نظر می رسد که این حرکت با ضربات رو به پایین شروع می شود و بعد از آن پای شناگر به بالاترین نقطه ی خود می رسد .در صورتی که چنین نیست . در واقع این حرکت زمانی آغاز می شود که پا بالا تر از باسن در حرکت است ، در آن نقطه شناگر پای خود را از ناحیه ی زانو کمی خم می کند و حالتی شبیه هل دادن را با ران خود در قسمت لگن ایجاد می کند .شناگر در حال انجام این حرکت با پای چپ خود در شکل 14-4 a نشان داده شده است . ساق پای او باید آرام وشل ، و بیشتر در یک موقعیت خم ، که توسط فشار آب و تحت فشار زیر آب صورت میگیرد . با این تصور که ضربه رو به بالا هنوز هم در جریان است . در واقع ضربه رو بالا به پایان رسیده است و ضربه ی رو به پایین را آغاز کرده است . این عمل خم شدن در مفصل ران و فشار دادن با ران به پایین است در حالی که ساق پا همچنان به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانی که بر اینرسی ضربه ی بالای قبلی غلبه کند و اجازه می دهد که تغییر مسیر پا از بالا به پایین با حداقل تلاش عضلانی صورت بگیرد . همانطور که ذکر شد ، فشار آب موجود در زیر پا و همچنین هل دادن پا به درون یک موقعین طولانی و گسترده همراه با اشاره کردن انگشتان رو به بالا (خم شدن کف پا) و چرخش پا ( در جهت معکوس ) بعد از اینکه ضربه رو به پایین آغاز شده است . این حالت به طور واضح برای پای چپ شناگر در شکل 14-4 b دیده می شود . آب همچنان به فشار ساق پا در یک موقعیت خم ادامه می دهد تا اینکه ران شناگر کمی پایین تر از بدن و پای خود را در زانو به سرعت و با زور و اجبار و تا زمانی که کاملا صاف و کمی پایین تر از بدن و پای خود باشد ادامه می دهد همانند آنچه که در شکل 14-4 cوd نشان داده شده است . حرکت نهایی از ضربه رو به پایین ، فشار رو به پایین با پشت پا / چرخش طبیعی پا یا موقعیت انگشتان پای خود را که تقریبا به طور مستقیم زیر پاشنه پای خود را برمی گرداند . ضربه رو به پایین همانند یک موج سینوسی از انقباض عضلانی است که با خم شدن در مفصل ران آغاز می شود ، و حرکت رو به پایین ران به زانو که در آن یک فرمت سریع در ساق پا رخ می دهد و از آن جا به طرف پایین پا و از پایین پا هل دادن به سمت پایین و قرار گرفتن پا در یک موقعیت خم که به عنوان پایان ضربه رو به پایین میباشد

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید