ترجمه آنلاین ارزان متن انگلیسی مکانیک

ترجمه آنلاین  ارزان متن انگلیسی مکانیک

 

A thrust-vectored vehic le is statically unstable in pitch and yaw (Mα>0) and is also unstable in roll when unstabil ized by aerodynamic fins (or when operating beyond the sens ible atmosphere). Thus feedback stabilization is crucial for all launch vehicles. The o utputs for an attitude conlTol system are traditionally provided by a fully gimballed, gyro stabilized platform called an inertial measurement unit (IMU) that has pendulums, rate gyros, and accelerometers mnnged strategically to pick up angu lar and rate deviations in roll, pitch, and yaw and fo rms the integral part of an inertial navigation system. However, modern digital electronics has enabled the replacement of the gyro stabilized platform by strap-on IMU units rigidly attached to the vehicle for better resol ution, rugged ness, and reduced weight. Such strap-on units have fewer moving parts, and mainly rely upon accelerometers, tuning forks, oscillating crystals, and laser optics (ring laser gyros). Detection of angular and rate errors is carried out by comparing the sensed attitude with that generated by the guidance system for a nominal trajectory that is stored onboard. The attitude command output of the gu idance system is provided as either a slaving command to the gyro stabilized platform, or a reference input to a strap-on lMU _ In the earliest guided rocket vehicles such as the German V-2 rocket, the pitch refere nce was provided by a simple clockwork mechanism called the pitch program. With the availability of digital computers, it is now routine to compute roll and pitch altitude in real time for a nominal trajectory stored on a chip, which can also be updated by telemetry signals from the ground.

 

 

وسیله ای با بردار انحرافی از نظر استاتیکی در گردش و گشتاور بدون ثبات است(Mα>0) و همچنین هنگامیکه توسط بالهای آکرودینامیک بدون ثبات شود در چرخش نیز مشابه است(یا زمانیکه در ارتفاع غیر معقول باشد). در نتیجه ثبات بخشی پاسخدهی برای پرتاب تمامی وسائل مهم است. خروجی های سیستم تنظیم حالت اغلب توسط یک دستگاه تابنده-چرخنده به نام دستگاه ستجش اینرسی(IMU) تامین می شودکه دارای پاندول، چرخنده سرعتی و شتاب سنجی است و جهت استخراج مشتقات زاویه و سرعت پیچش، گردش و گشتاور تنظیم شده است و بخش اعظمی از سیستم ردیابی اینرسی را تشکیل می دهد. هرچند، تجهیزات الکترونیکی دیجیتالی مدرن امکان جایگزینی چرخنده ثابت را با IMU اتصالی، ممکن ساخته است، که این دستگاه به وسلیه متصل شده و تصویر بهتر، استحکام بیشتر و وزن کمتری دارد. چنین دستگاههای اتصالی قطعات متحرک کمتری دارند و اغلب به شتاب سنج، دیاپازون، نوسان ساز کریستال و لیزر(لیزر حلقوی ژیروسکوپی) تکیه دارند. شناسایی خطاهای زاویه ای و سرعتی با مقایسه حالت تشخیص داده شده و مقدار بدست آمده از سیستم راهنما برای یک مسیر اسمی که در مدار ضبط شده انجام می شود. دستور حالت خروجی  برای سیستم راهنما به عنوان دستور پیرو در دستگاه ثابت ژیروسکوپ یا یک ورودی مرجع برای دستگاه IMU اتصالی عمل می کند.در وسایل پرتابی اولیه مانند موشک آلمانی V-2 مرجع گشتاوری توسط یک سیستم ساعتگرد ساده به نام برنامه گشتاور عمل می کرد. با وجود کامپیوترهای دیجیتالی، حال محاسبه حالت گردش و گشتاور زمان واقعی در یک مسیر اسمی بر روی مداری ذخیره شده که می توان آن را با سیگنالهای از راه دور، از زمین آپدیت کرد.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 14 بازدید