ترجمه ارزان و فوری انگلیسی به فارسی رشته گیاه شناسی

ترجمه ارزان و فوری  انگلیسی به فارسی رشته گیاه شناسی

 

Observation of leaves of eight Cupressaceae species by SEM

Micro-morphology of leaves of eight Cupressaceae species was observed with Scanning Electronic Microscope(SEM) in order to study their micro-morphological characters and differences.The results showed that the stomatal apparatus of the eight species were elliptic or nearly round.There were often 5 to 7 subsidiary cells around the stomata.The stomatal apparatus mainly distributed on the adaxial side of a leaf and no stomatal apparatus existed on the abaxial side of a stick-shaped leaf.All epidermal cells of the eight species were covered with thick cuticle and wax;the eight species had different corneous ornamentation and ceraceous ornamentation.There were micro-morphological differences between young leaves and mature leaves or white leaves and green leaves of the same type of leaf of the same species.Mature leaves often had more cutin and wax than young leaves.The distribution of stomatal apparatus and ceraceous ornamentation of the white squama-shaped leaf of Chamaecyparis pisifera spach were special.The conclusion was that there were big micro-morphological differences among the eight species that could be used as the evidence for plant taxonomy

 

مشاهده برگهای هشت گونه سرو کوهی به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکرومورفولوژی برگهای هشت گونه سرو کوهی با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور مطالعه مشخصه ها و تفاوتهای میکرومورفولوژیکشان مشاهده شد. نتایج حاصله نشانگر آن بود که دستگاه روزنه ای این هشت گونه بیضوی یا نزدیک به گرد بود. اغلب 5 تا 7 سلول فرعی در اطراف روزنه ها بودند. دستگاه روزنه ای عمدتا روی سمتی از یک برگ به سمت ساقه است توزیع شده بود و هیچ دستگاه روزنه ای بر روی سمتی که دور از ساقه یک برگ چوب مانند بود وجود نداشت. تمام سلولهای پوسته بیرونی این هشت گونه با بشره و موم پوشیده شده بودند؛ این هشت گونه تزئینات شاخکی مانند و موم مانندی داشتند. تفاوتهای میکرومورفولوژیکی بین برگهای جوان و برگهای بالغ یا برگهای سفید و برگهای سبز نوع یکسانی از برگ از یک گونه واحد وجود داشت. برگهای بالغ اغلب کوتین و موم بیشتری نسبت به برگهای جوان داشتند. توزیع دستگاه روزنه ای و تزئینات مومی برگ فلس مانند Chamaecyparis Pisifera Spach به شکل خاصی بود. این جمعبندی حاصل شد که تفاوتهای میکرومورفولوژیک زیادی در میان هشت گونه ای وجود دارد که به عنوان شاهدی برای طبقه بندی گیاه قابل استفاده هستند.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید