ترجمه تخصصی و ارزان متون شهر سازی و معماری

ترجمه تخصصی  و ارزان متون شهر سازی و معماری

 

بخشی از فضایی که انسان را احاطه می‌کند، توسط ذهن واجد اهمیتی خاص شده و مکان تلقی می‌گردد. باتوجه به تنوع و گستردگی طیف استفاده‌کنندگان از مکان‌های عمومی، جذب مشارکت و حضور مردم در این مکان‌ها از اهمیتی خاص برخوردار است. کاربران ممکن است در طی زمان انتظارات متنوعی از یک مکان عمومی داشته باشند. پاسخ‌دهی به بخشی از انتظارات آن‌ها در گرو انعطاف‌پذیری مکان است. به طور کلی یک مکان انعطاف‌پذیر همواره پذیرای عملکرد‌های گوناگون و سامان‌دهی‌های متنوع از جانب کاربران است. کیفیت انعطاف‌پذیری می تواند یک توجیه منطقی برای پایداری در زمینه‌های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی باشد و به دوام مکان در طی زمان بیانجامد. مکان‌های عمومی در معماری سنتی ایران در طی زمان از انعطاف‌پذیری قابل قبولی برخوردار بوده‌اند. طی مطالعه و تحلیل یافته‌ها جهت درک چگونگی ارتقای انعطاف‌پذیری مکان‌های عمومی، بهره‌گیری از اصل شفافیت که به عقیده‌ی برخی کارشناسان از اصول لاینفک معماری سنتی ایران بوده‌است، یکی از راهکارهای دست‌یابی به مکانی انعطاف‌پذیر تشخیص داده‌شد. طی پژوهش انجام شده، این پرسش مطرح شد که «آیا ارتباطی میان شفافیت مکان شهری و میزان کیفیت انعطاف‌پذیری آن برقرار است؟» جهت دست‌یابی به پاسخی روشن، از تحلیل و بازشناسی پل خواجو، و همچنین تطبیق و قیاس مبانی نظری مطرح شده در این نمونه بهره گرفته شده‌است. فرض مطالعه‌ی صورت گرفته بر تأثیر شفافیت مکان شهری بر میزان کیفیت انعطاف‌پذیری آن است. نتایج به‌دست آمده از طریق مطالعات منابع و اسناد کتابخانه‌ای و به‌کارگیری روش تحلیلی- توصیفی و همچنین تطبیق یافته‌ها در نمونه‌ی موردی از طریق مطالعات میدانی حاصل گردیده‌است.

 

 

Part of the space which is surrounding the human-being gains special importance and is considered as place. Due to the extensive range of public users, attracting the presence and participation of the people in these places is of particular importance. The users may have variety of expectations of a public place during the time. Responding to a part of the expectations depends on the flexibility of the place. Generally, a flexible place has always been receptive to the various functions and organizations of the users. Quality of the flexibility can be a logical justification for sustainability in social, environmental and economic contexts and leads to the sustainability of the place over time. Public places in the traditional architecture of Iran have had an acceptable flexibility during the time. During the study and analysis of the findings in order to understand the improvement of the flexibility of public place, taking advantage of the principle of transparency which is one of the inseparable principles of Iranian traditional architecture according to some experts, is detected as one of the strategies to achieve flexible place. In this study, this question was raised that whether a link between transparency of urban place and its quality of flexibility is there. To achieve a clear answer, the analysis and recognition of Khajoo Bridge, as well as matching and comparing the theoretical principles outlined in this instance is used. The hypothesis of the study is the impact of transparency of urban place on its quality of flexibility. The results obtained through the library documents and sources, using analytical-descriptive method, as well as the implementation of the findings in the field through the case study.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید