ترجمه فوری و ارزان متن عمران

ترجمه فوری و ارزان  متن عمران

 

Experimental program

In order to study large deformation response of RC beams, first a seven-story building is designed. A typical plan of the building is shown in Fig. 1. The floor is a one-way joist system in the transverse direction. The span in the transverse direction is set equal to 30 ft (9.15 m) in order to have an economical joist floor system [10]. The total depth of the floor system is 20 in. (0.51 m) with a solid slab of 4.5 in. (0.11 m). The depth of all beams is equal to 20 in. (0.51 m; equal to the depth of the joist floor system) to minimize the formwork cost. For design purposes, reinforcement of grade 60 ksi (413 MPa) is used along with concrete with a compressive strength of 4 ksi (27.6 MPa). In the design of the building, the integrity requirements are satisfied [11]. The building is assumed to have ordinary RC frames and located on a site class C in Atlanta, GA. In the experimental program, the response of the second floor exterior beam following the loss of column D3 in the first floor is studied (see Figs. 1 and 2). This is done by evaluating the response of the two-span exterior beam between axes C and E undera monotonically increased vertical displacement at the location

 

برنامه آزمایشی

به منظور بررسی پاسخ تغییرشکل­های بزرگ تیرهای ار سی، در ابتدا یک ساختمان 7 طبقه طراحی می­شود. یک پلان معلومی از ساختمان در شکل 1 ارائه شده است. طبقه دارای سیستم یک جهته مفصلی در جهت تیرچه است. دهانه در جهت عرضی برابر 30 فوت (9.15 متر) است. [10] عمق یا ارتفاع سقف 20 اینچ (0.51 متر) با مقدار دال بتنی 9.5 اینچی (0.11 متر) می­باشد. ارتفاع همه تیرها برابر 20 اینچ (0.51 متر یعنی برابر با ارتفاع تیرچه سیستم سقف) به منظور حداقل رساندن هزینه­های قالب می­باشد.برای مقاصد طراحی، مقاومت میلگردها 60 کا اس ایی (413 مگاپاسکال) همراه با بتن فشاری به مقاومت 9 کا اس ایی (27.6 مگاپاسکال) می­باشد. در طراحی سازه، یکپارچگی باید وجود داشته باشد [11]. فرض می­شود که ساختمان قاب بتنی معلومی است و در طبقه C در آتلانتا قرار دارد.در این برنامه آزمایشی، پاسخ تیر خارجی طبقه دوم در پی حذف ستون D3 در طبقه اول مورد مطالعه قرار گرفته است (شکل 1-2). این کار با ارزیابی پاسخ تیر در دهنه خارجی بین محور سی  و  ای حت افزایش یکنواخت جابه­جایی عمودی در محل حذف ستون صورت گرفت. مدل در مقیاس  از تیر طبقه دوم به پل روی ستون حذف شده، با شرایط مرزی ثابتی ساخته شد

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید