ترجمه روان فارسی به انگلیسی رشته علوم گیاهی

ترجمه  روان فارسی به انگلیسی  رشته علوم گیاهی

چکیده

در این مطالعه به بررسی گونه Juniperus excelsa ( با نام فارسی ارس) در ایران پرداخته خواهد شد. گیاهی متعلق به بخش کوهستانی منطقه ایران – تورانی می باشد. ارس جنس بزرگی مشتمل بر 60 گونه است. سرو کوهی یکی از مهمترین و با ارزشترین عناصر درختی و درختچه ای در فلور مناطق کوهستانی مرتفع ایران بوده، پراکندگی وسیعی در ارتفاعات مناطق ایران-تورانی و خزری دارد. نظر یکسانی در رابطه با تعداد گونه های سروکوهی (Juniperus) موجود در ایران وجود ندارد. یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف، وضعیت کمپلکس اُرس (Juniperus excelsa) است. در منابع مختلف، و با کمک مطالعات مورفولوژی و شیمیایی، ارس های ایران تحت یک تا تعداد بیشتری گونه شناخته می شوند.در این تحقیق، آنالیز پارسیمونی روی داده های حاصل از تعیین ترادف قطعات ITS1+5.8S+ITS2  متعلق به  4 گونه Juniperus ایرانی مورد مطالعه، به علاوه63 ترادف موجود در  بانک ژن از گونه های غیر ایرانی، همراه با 1 ترادف از گونه  به عنوان برون گروه (مجموعا 67) انجام گرفت. با توجه به آنالیز پارسیمونی گونه های Juniperus گروههای مونوفایلتیک مختلف را تشکیل می دهند. دراین مطالعات گونه Juniperus  drupaceae به عنوان گروه خواهری برای سایر گونه های این جنس می باشد. به علاوه، نتایج آنالیز مولکولی نشان داد که اکثر گونه های ایرانی این جنس، گروهی پارافایلتیک تشکیل می دهند. درنتایج حاصل از بررسی ساختار تشریحی برگ، صفات مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی چون تزئینات کوتیکول، اپیدرم، پارانشیم شعاعی صفات خوبی جهت تفکیک گونه های مختلف نبوده ولی صفاتی چون لایه کلانشیم، فیبر، مجاری رزین و سلو ل های ترشحی صفت تفکیکی خوبی به نظر می رسند و همچنین در نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی که طول سلول اپیدرمی، عرض سلول اپیدرمی، ارتفاع رویشی و قطر سلول روزنه مورد مطالعه قرار گرفتند این نتایج حاصل شد که شرایط محیطی و ارتفاع رویشی نقش بسیار مهمی در تعیین جایگاه این گونه دارد. پس با توجه به نتایج کلی مشخص است که صفات مورفولوژیکی ارتباط فیلوژنتیکی را به خوبی بیان نمی کند و مطالعات میکرومورفولوژی و مولکولی بهتر از مطالعات مورفولوژیکی موقعیت و ارتباط بین گونه ها را بیان می کند.

کلمات کلیدی: Jniperus excelsa، آنالیز پارسیمونی، ITS1، پارافایلتیک، فیلوژنتیکی

 

Abstract

In this study, the species Juniperus excelsa Iran will be discussed. This plant belongs to the mountainous region of Iran - Turanian. Aras is a large genus consisting of 60 species. Juniper is one of the most important and valuable tree and shrub elements in flora of high mountain regions of Iran, there is a wide dispersion in the highlands of Iran-Turanian and the Caspian regions. There is no same opinion in relation to the number of species of Juniperus in Iran. One of the most controversial issues is the status of Juniperus excelsa. In different sources, and with the help of morphological and chemical studies, Iran's Junipers are known under one or more species. In this study, parsimony analysis on the data from the sequencing of parts ITS1 + 5.8S + ITS2, belonging to four Iranian Juniperus species is studied, in addition, 63 sequence of the gene bank of foreign species, with one sequence of species as outgroup (67) is studied. Given the parsimony analysis, species of Juniperus of different monophyletic groups are formed. In this study, the species of Juniperus drupaceae is as the sister group to all other species of this genus. In addition, molecular analysis indicated that most Iranian species of this genus form a Paraphyletic group. In the results of the anatomical structure of leaves, different traits were studied. Traits such as decorating the cuticle, epidermis, radial parenchyma have not been good characters for separating different species, but attributes such as Klanshym layer, fiber, resin ducts and secretory cells seem good separation characters, and also in the results of electron microscopy, epidermal cell length, epidermal cell width, Vegetative height and diameter of pore cell were studied. The results showed that, environmental conditions and vegetation height play an important role in determining the status of the species. Then, overall results show that morphological characters don't reflect phylogenetic relationships well and micromorphological and molecular studies show position and the relationship between the species better than morphological studies.

Keywords: Jniperus excelsa, parsimony analysis, ITS1, paraphyletic, phylogenetic

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید