ترجمه متن انگلیسی متن حسابداری

ترجمه متن انگلیسی متن حسابداری

 

Demands for greater organizational accountability are regularly voiced, both in the academic literature and in public discussions .However, these calls are rarely accompanied with an explanation of what is meant by this or how it can be achieved beyond a general conception of being called ‘to account’ by some authority or institutions. 

Research suggests that in the corporate sector there is a domination of upward, economic, individualizing accountability processes and practices underpinned by theoretical approached that assume that people  are motivated by selfish and individualistic desires. These accountability processes and practices privilege a limited range of economically and politically powerful stakeholders and make extensive use of financial and management accounting technologies. The dominance of these accountability processes and practices has contributed to a very limited understanding of (organizational) accountability as “the conventional language of accounting portrays human beings as purely economic agents who relate to each other through their self-interests alone...”. However, there are also many other alternative theorizations of accountability that challenge the dominance of narrow, economic and functional accountability theories. 

Typically these alternative theories of accountability attempt to understand and mobilize “the others” and their accountability rights and needs, but often under-specify the content, nature, direction or processes and practices associated with these accountability theories. Hence, this paper aims to address the gap in the literature, and to contribute towards the current debate about organization accountability, by extending the theorization or conception of downward accountability through the development of broad, ‘idealized’ downward accountability model.

 

 

تقاضاها برای پاسخگویی سازمانی بیشتر به‌طور منظم، هم در متون دانشگاهی و هم در بحث‌های عمومی، بیان می‌شوند. با این وجود، این تماس‌ها به‌ندرت با توضیحی در مورد اینکه منظور از این عبارت چیست یا چگونه می‌توان بدان دست یافت، همراه هستند که فراتر از مفهومی عمومی به نام "پاسخگو بودن" توسط برخی از مقامات یا سازمان‌ها می‌باشد.

تحقیقات نشان می‌دهند که در بخش شرکت‌ها سلطه‌ای از‌ فرآیندهای پاسخگویی رو به افزایش، اقتصادی، و شخصی‌شده، وجود دارد و شیوه‌های معمول توسط رویکردهای نظری که فرض می‌کنند افراد با تمایلات خودخواهانه و فردی دارای انگیزه می‌باشند، پی‌ریزی می‌شوند. این فرآیندها و شیوه‌های پاسخگویی به تعداد محدودی از ذی‌نفعان قدرتمند اقتصادی و سیاسی حق امتیاز می‌دهند و موجب استفاده گسترده از فناوری‌های حسابداری مالی و مدیریت می‌شوند. سلطه این فرآیندها و شیوه‌های پاسخگویی به درک بسیار محدودی از پاسخگویی (سازمانی) به عنوان "زبان متداول حسابداری که انسان‌ها را به عنوان عواملی صرفاً اقتصادی به تصویر می‌کشد که ازطریق منافع شخصی به تنهایی به یکدیگر وابسته‌اند ..." کمک کرده است. با این وجود، بسیاری از نظریه‌های پاسخگویی جایگزین دیگری نیز وجود دارند که سلطه تئوری‌های پاسخگویی محدود، اقتصادی، و کاربردی را به چالش می‌کشند.

معمولاً این تئوری‌های پاسخگویی جایگزین، برای درک و تجهیز "سایر افراد" و حقوق و نیازهای پاسخگویی آنها تلاش می‌کنند، اما اغلب محتوا، ماهیت، مدیریت یا فرآیندها و شیوه‌های در ارتباط با این تئوری‌های پاسخگویی را کمتر تعیین می‌کنند. از این رو، هدف این مقاله توجه به شکاف موجود در متون، و کمک به بحث‌های کنونی درباره پاسخگویی سازمان است، که با توسعه تئوری یا مفهوم پاسخگویی رو به کاهش ازطریق توسعه مدل پاسخگویی رو به کاهش ایده‌آل شده، و گسترده انجام می‌گیرد. 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 16 بازدید