ترجمه اینترنتی و آنلاین متون نفت،گاز پتروشیمی

ترجمه اینترنتی و آنلاین  متن شبیه سازی جریان در سیکلون جداکننده صنعتی - نفت،گاز پتروشیمی

 

The problem of ash settling on super-heater tube bank, due to improper velocity distribution, in the cyclone separator used at Circulating Fluidized Bed Combustion (CFBC) has been investigated by means of computational fluid dynamic techniques. With the help of Computational Aided Design (CAD) software packages, the geometries of recycling cyclone, has been constructed. With the suitable domain decomposition for the cyclone geometry, multi-block structured mesh has been generated and exported to commercial Computational Fluid Dynamic (CFD) solver – TASCflow. After assembling these grids in the flow solver, duplicate elements at mating surfaces are eliminated through generalized grid interfaces. Incompressible viscous flow for the specified flow conditions are simulated and numerical results are interpreted through contour plots and streak lines. The velocity distribution pattern obtained from the analysis exhibits strong flow recirculation with large turbulent eddies in the cyclone outlet. The analysis also observed high pressure drop across the cyclone separator. To improve the velocity distribution and to reduce the pressure drop, geometry has been modified with the deflector plates in the outlet duct and repeated the simulation. The results obtained for modified geometry are encouraging and shown the improved velocity distribution pattern in the outlet duct. The calculation of particle trajectories depends upon Stokes number, relative velocity of fluid/particles and concentration of particles. If the Stokes number, defined as the ratio of particle response time to system response time is less than one, particles motion is inline with the fluid motion. If the Stokes number is greater than one, particle motion deviates the fluid streams. Effects of these particle impacts are significant on component surface, especially, when they reacts/rebounds the wall surfaces.

 

 

مشکل رسوب کردن خاکستر بر روی دسته لوله های مبدل حرارتی، به علت توزیع نامناسب سرعت، در جداکننده سیکلونی مورد استفاده در احتراق بستر سیال در حال چرخش (CFBC) بوسیله تکنیک های دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شد. به کمک نرم افزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، هندسه سیکلون برگشتی شبیه سازی شد. با تجزیه مناسب دامنه هندسی سیکلون، یک مش با ساختار چند بلوکه ساخته شد و به نرم افزار حل کننده مسائل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به نام TASCflow فرستاده شد. بعد از ساخت این شبکه ها در حل کننده جریان، اجزاء تکراری در سطوح متناظر با استفاده از سطوح شبکه عمومی شده حذف شدند. جریان ویسکوز غیرقابل تراکم برای شرایط جریان مشخص شده شبیه سازی شدند و نتایج حل عددی با استفاده از منحنی های تراز و خطوط جریان تفسیر شدند. محاسبه مسیر حرکت به عدد استوک، سرعت نسبی سیال/ذره و غلظت اجزاء وابسته است. اگر عدد استوک، که به شکل نسبت زمان پاسخ ذره به زمان پاسخ سیستم تعریف می شود کمتر از یک باشد، حرکت ذره در راستای حرکت سیال خواهد بود. اگر عدد استوک بیشتر از یک باشد، حرکت ذره از حرکت جریان سیال انحراف خواهد داشت. این اثرات بر سطح اجزاء بخصوص وقتی این ذرات با دیواره سطوح برخورد دارند قابل توجه خواهد بود.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید