ترجمه انگلیسی به فارسی متن کامپیوتر

ترجمه انگلیسی به فارسی  متن  کامپیوتر

 

Myostatin is an extracellular cytokine mostly expressed in skeletal muscles and known to play a crucial role in the negative regulation of muscle mass. Upon the binding to activin type IIB receptor, myostatin can initiate several different signalling cascades resulting in the upregulation of the atrogenes and downregulation of the important for myogenesis genes. Muscle size is regulated via a complex interplay of myostatin signalling with the insulin-like growth factor 1/phosphatidylinositol 3-kinase/ Akt pathway responsible for increase in protein synthesis in muscle. Therefore, the regulation of muscle weight is a process in which myostatin plays a central role but the mechanism of its action and signalling cascades are not fully understood. Myostatin upregulation was observed in the pathogenesis of muscle wasting during cachexia associated with different diseases (i.e. cancer, heart failure, HIV). Characterisation of myostatin signalling is therefore a perspective direction in the treatment development for cachexia. The current review covers the present knowledge about myostatin signalling pathways leading to muscle wasting and the state of therapy approaches via the regulation of myostatin and/or its downstream targets in cachexia.

 

 

میوستاتین سیتوکین خارج سلولی است که در عضلات اسکلتی بیشتر بیان شده و به ایفای نقش حیاتی در تنظیم منفی توده عضله شناخته شده است. پس از اتصال به گیرنده activin  نوع IIB ، میوستاتین می تواند چندین آبشارهای سیگنالینگ مختلف را آغاز کند که منجر به upregulation آتروژن ها و downregulation  ژن های مهم برای میوژنز می شود. اندازه عضله از طریق تعامل پیچیده ای از سیگنالینگ myostatin  با مسیر فاکتور رشد شبه انسولین 1 فسفاتیدیل اینوزوتول  3 - کیناز / AKT مسئول افزایش سنتز پروتئین در عضلات است. بنابراین، تنظیم وزن عضلانی فرآیندی است که در آن myostatin نقش محوری را بازی می کند اما مکانیسم عمل آن و آبشار های سیگنالینگ به طور کامل شناخته نشده است. upregulation میوستاتین در پاتوژنزِ هدر رفتن عضله در طول کاشکسی در ارتباط با بیماریهای مختلف (به عنوان مثال سرطان ، نارسایی قلبی، HIV) مشاهده شده است. خصلت سیگنالینگ myostatin  جهت چشم انداز در توسعه درمان کاشکسی است. بررسی کنونی، دانش موجود در مورد مسیرهای سیگنالینگ myostatin  که منجر به هدر رفتن عضله می شود و زمینه روش های درمانی از طریق تنظیم myostatin  و / یا اهداف پایین دست آن در کاشکسی را پوشش می دهد

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید