ترجمه با کیفیت متن ترکی استانبولی به فارسی

ترجمه  با کیفیت متن ترکی استانبولی به فارسی

 

 SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI

Taraflar, bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede düzenlenen tüm sorumlulukları kabul ettiklerini (hizmet alanlar yönünden hem Tay Turizm ve Seyahat AcentasıLtd. Şti.(ALTOY TOUR) hemde İRAN ŞİRKETİ………….. müşterek müteselsil olmak üzere), sözleşme süresince taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde bu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, müştereken ve müteselsilen  kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 YETKİLİ HUKUK VE MAHKEME

İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk Türk Hukuku’dur.

 

 SÖZLEŞMENİN EKLERİ

 

          Sözleşmede yer alan ekler, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

•        Tarafların imza sirküleri,

•        İlk Tahlil + Muayene sırasında yapılacak işlem listesi

•        Check-up sırasında yapılacak işlem listesi

•        Postop kontrol sırasında yapılacak işlem listesi

 

تعهدات قرارداد

طرفین با امضای این قرارداد، تمام مسئولیت های تنظیم شده را قبول کرده (از نظر هر دو خدمات گیرنده ها شرکت مسافرتی و گردشگری تای با مسئولیت محدود(ALTAY TOUR) و شرکت ایرانی  ...................  مشترک و مداوم در نظر گرفته شده) در طول قرارداد، در حل اختلافاتی که امکان دارد بین طرفین رخ دهد مقررات این قرارداد را معتبر دانسته، مشترک و مداوم قبول، بیان و تعهد کرده اند.

در مورد حل اختلاف ایجاد شده در نتیجه این قرارداد و یا تفسیر ماده های قرارداد، دادگاه های (مرکزی) استانبول و دستگاه های اجرایی مسئول هستند.

این قرارداد منوط به قانون حقوق ترکیه بوده و در بیانش، این قانون اساس گرفته شده است.

  ضمایم قرارداد

ضمایم موجود در قرارداد، جزو جدایی ناپذیر قرارداد هستند.

  • گواهی امضای طرفین
  • لیست کارهای انجام شده در حین آزمایش + معاینه اول
  • لیست کارهای انجام شده در حین چک-آپ
  • لیست کارهای انجام شده در حین کنترل پس از عمل

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 8 بازدید