ترجمه آنلاین و ارزان متون انگلیسی کامپیوتر

ترجمه آنلاین و ارزان متون انگلیسی کامپیوتر

 

هر دو طرح مبتنی بر سنسور حرارتی و شمارند‌ه‌ی دسترسی ، طرح های پویا می‌باشند که نیاز به بازخورد از وضعیت فعلی پردازنده دارند.  برای کاهش بیشتر هزینه این طرح‌های پویا ، ما یک طرح کنترل سومی را پیشنهاد می‌کنیم که اطلاعات عرض باریک را به یکی از دو نیمه بر اساس شناسه فیزیکی (ID)  ثبات تغییر نام می نویسد.  اگر شناسه یک عدد زوج باشد، ما داده های با عرض باریک را در نیمه سمت راست ذخیره می‌کنیم. اگر شناسه فرد باشد، داده های با عرض باریک در سمت چپ ذخیره می‌شود. هنگامی که داده ها عرض باریک در نیمه سمت راست ذخیره شد، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده، بیت [33..0] از داده‌ی بازخوانی از نیمه‌ی راست و بیتهای [63..34] توسط ثبات گسترش داده نیمه سمت راست ترمیم می‌شود.  قسمت سمت چپ از فایل ثبات توسط  بیت پرچم برای صرفه جویی در توان، گیت می‌شود. هنگامی که داده ها عرض باریک در نیمه سمت چپ ذخیره شد ، به بیت های [33..0] از اطلاعات بازخوانی شده برده خواهد شد و بیتهای [63..34] را توسط آن گسترش علامت خود تشکیل خواهد داد.  هنگامی که داده یک مقدار عادی می‌باشد، با توجه به مسیر داده افزوده نشان داده شده در شکل 1، نیمه سمت راست از فایل ثبات بیت‌های [33..0] را از داده‌ی عادی دارد و 30 بیت پایین (به استثنای4 بیت بالا از بازخوانی 34 بیتی) در نیمه سمت چپ بقیه 30 بیت را در داده های عادی تشکیل می دهند.  هنگامی که دو بیت پرچم 11 می‌باشند، داده ، نشان دهنده‌ی مقدار معمولی می‌باشد.  وقتی که دو بیت پرچم 01 یا 10 باشند، داده یک مقدار عرض باریک می باشد و در نیمه‌ی با بیت پرچم 1 ،  ذخیره می شود. توجه کنید که این یک طرح استاتیک می‌باشد که در مقایسه با دو طرح پویای قبلی برای پیاده سازی آسان می‌باشد.

 

 

Both the thermal sensor and access counter based schemes are dynamic schemes that require feedbacks of the current processor state. To further reduce the cost of these dynamic designs, we propose a third control scheme that writes the narrow-width data into one of the two halves based on the physical id (ID) of the renaming register. If the id is an even number, we store the narrow-width data into the right half. If the id is odd, the narrow-width data is stored into the left half. When the narrow-width data is stored in the right half, as shown in Figure 2, bits[33..0] of the readout data are from the right half and bits[63..34] are restored by sign-extending the right half data. The left half of the register file is gated by the flag bit for power savings. When the narrow-width data is stored in the left half, it will be steered to bits[33..0] of the readout data and form bits[63..34] by its sign-extension.When the data is a regular value, due to the augmented datapath shown in Figure 1, the right half of the register file has bits[33..0] of the regular data and the lower 30 bits (excluding the upper 4 padding bits of the 34-bit readout) of the left half form the rest of the 30 bits in the regular data. When the two flag bits are 11, the data represents a regular value. When the two flag bits are 01 or 10, the data is a narrow-width value and is stored in the half with the 1 in its flag bit. Notice that this is a static scheme which is easy to implement compared to the previous two dynamic schemes.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 6 بازدید