ترجمه آنلاین فارسی به انگلیسی متون شیمی آلی

ترجمه آنلاین  فارسی به انگلیسی متون شیمی آلی

 

طیف های ­­ FT- IRترانس سینامالدهید استاندارد و ترانس سینامالدهید استخراج شده از اسانس cinnamomum zeylanicum  به ترتیب در شکل (4-2) مشاهده می­شوند از مقایسه بین این دو تصویر نتیجه گیری می­شود که ماده­ی جداسازی شده از اسانس، همان ترانس سینامالدهید است.در تصویر 2-2 پیک در ناحیه  cm-11676.92مربوط به گروه C=O آلدهیدی ترانس سینامالدهید است زیرا C=O کششی آلدهیدی تقریبا در cm-1 1725جذب می­دهد اما ظهور یک پیوند C=C در مجاورت گروه کربونیل موجب عدم تمرکز الکترون های π در پیوندهای C=O و C=C می­گردد و  این اثر باعث افزایش خصلت ساده پیوند C=O شده و در نتیجه فرکانس جذب کربونیل کاهش می­یابد . وجود دو نوار در محدوده­‌ی cm-12741.17 و cm-1 2815.91 نشان دهنده­ی C-H کششی آلدهیدی است. نوارهای اورتون ترکیبی بین 1800 تا 2000 ظاهر شده اند و  پیک در cm-1 1622.01 پیوند دوگانه­یC=C  را نشان می­دهد.

 

 

 

FT-IR spectra of standard trans-cinnamaldehyde and extracted trans-cinnamaldehyde from cinnamomum essential oil  as seen in Figure 2-4 respectively, by comparison between these two images it can be concluded that the isolated substance from esstial oil is the same trans-cinnamaldhyde. In image 2-2 peak in the range 1676.92 cm-1 associated with C=O aldehyde group of trans-cinnnamaldhyd because aldehyde C=O stretch about 1725cm-1 gives the absorption but the appearance of a C=O bond next to carbonyl group lead to decentralization of π electrons in C=O and C=C bonds and this enhances the simple nature of C=O bond and thus carbonyl absorption frequencies reduces. The presence of two bands in the range 2741.17cm-1 and 2815.91cm-1 indicating aldehyde C-H Stretch.  Combined Everton bands have appeared between 1800 and 2000 and peak in 1622.01cm-1 shows double bond C=C.

 

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 13 بازدید