ترجمه انلاین متون اقتصاد - بودجه

ترجمه انلاین  متون اقتصاد -  بودجه

 

In the public sector, budget deviations are an important performance dimension. Because of political and institutional pressures, it is crucial that public sector organizations neither overspend, nor underspend. Budget deviations actualize the issue of tight budget control. In this article we hypothesize that when public sector organizations face budget turbulence, the implementation of tight budget control is a functional response that increases the likelihood of meeting budget targets. Our study, combining survey and archival data from 196 Swedish municipalities, confirms our hypothesis. If budget turbulence is substantial, public sector organizations benefit from tight budget control as they seek to control budget deviations, but if turbulence is only marginal, they can conduct activities in the same manner as last year and additional direction from tight controls has no effect on budget deviations. A more general contribution of the paper is the evaluation of the effect of environment and tight budgetary control fit on budgetary performance.

 

 

در بخش عمومی، انحرافات بودجه یک بعد عملکردی مهم است. به خاطر فشار های سیاسی و نهادی، حیاتی است که سازمان های بخش عمومی در هزینه ها نه افراط و نه تفریط نمایند. انحرافات بودجه موضوع کنترل بودجه محکم را امکان پذیر می سازد.در این مقاله ما فرض می کنیم که هنگامیکه سازمان های بخش عمومی با نابسامانی بودجه مواجه می گردند،اجرای کنترل بودجه محکم یک واکنش تابعی است که احتمال تحقق اهداف بودجه را افزایش می دهد.مطالعه ما از بررسی و داده های بایگانی تعداد 196 شهرداری سوئد ترکیب می شود، که فرضیات ما را تأئید می نمایند.اگر نابسامانی بودجه قابل توجه است ، سازمان های بخش عمومی از کنترل بودجه محکم بهره مند می شوند همچنانکه آنها بدنبال کنترل انحرافات بودجه هستند ، اما اگر نابسامانی تنها حاشیه ای است،آنها می توانند فعالیت ها را به همان شیوه سال قبل اداره نمایند و جهت های اضافی ناشی از کنترل های محکم هیچگونه تأثیری بر انحرافات بودجه ندارد.یک نقش کلی تر مقاله اثر متناسب محیط و کنترل بودجه ای محکم بر عملکرد بودجه ای است.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

 

/ 0 نظر / 6 بازدید