ترجمه فارسی به انگلیسی متن فلسفه

ترجمه فارسی به انگلیسی متن فلسفه ـ ابن سینا و شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی

 

نظریه شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی یکی از مهم­ترین مباحثی  است که از گذشته تا به امروز مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان واقع شده است و تاثیر بسزایی در امر تعلیم و تربیت دارد. نخستین بار این بحث درآرای فیلسوفان یونان باستان  مطرح شده است.

سقراط معرفت را مستلزم تحقق فعل می­دانست.از این رو به هیچ شکافی میان معرفت و فعل قائل نبود لذا علت عمل نکردن بر طبق معرفت را تاثیر موانع معرفتی می­دانست. ارسطو ضمن بیان انتقاد بر سقراط علت شکاف میان معرفت و فعل اخلاقی را ضعف اراده معرفی کرد. او  نقش موانعی نظیر امیال را  در تحقق فعل اخلاقی  در نظر گرفت چرا که معتقد بود گاهی فرد باوجود معرفتی روشن بر طبق آن عمل نمی­کند. این بحث در آثار ابن سینا نیز مطرح شده است. ابن­سینا  فیلسوفی مسلمان است و دیدگاه مختص به خود را دارد. بنابراین تبیین  این مساله  از دیدگاه او در دو بعد عقلی و نقلی قابل بررسی است.

با توجه به این­که ابن­ سینا فیلسوفی عقل­گراست معرفت و عقل جایگاه والایی در نظام اخلاقی او دارد تا جایی که فعلی را اخلاقی می­داند که متاثر از معرفت ناشی ازعقل باشد، زیرا  اراده از عقل نشات می­گیرد و این اراده عقلانی است که منجر به تحقق فعل اخلاقی می­شود، بنابراین فعلی که بر پایه سستی نظیر وهم وخیال  بنا شده است گاهی تحقق نمی­یابد و اگر هم تحقق یابد غیر اخلاقی است. از این رو زمانی آدمی مرتکب خطا می­شودکه قوه عاقله مغلوب تمایلات ناشی از  قوای شهویه و غضبیه بشود. بنابراین پیروی عقل از قوای شهویه و غضبیه نیز از جمله عواملی است که موجب ایجاد شکاف می­شود.

 

 

 

The theory of gap between the knowledge and moral action is one of the most important debates which has been considered by the thinkers and philosophers from past to present and has the considerable effect on the education.The first time this issue has been discussed in ancient Greek philosopher votes.

 

Socrates assumed that knowledge required realization of action, so he disallows any gap between the knowledge and act; therefore he assumed the barriers of knowledge as the reason of not acting according to knowledge.Aristotle criticized the Socrates while introduced abulia as the reason of gap between the knowledge and moral action .He considered the role of obstacles such as desires in realization of moral act because he believed that sometimes person does not act according to his knowledge in spite of his explicit knowledge.This issue has been discussed in Ibn Sina works also. Ibn Sina is a Muslim philosopher and has own special view, so clearing this issue from his point of view can be investigated in both rational and traditional aspects.

Regarding that Ibn Sina is a rationalist philosopher, knowledge and wisdom has prominent position in his moral system so that he consider  the action as moral that is effected by knowledge arisen from wisdom, because  the volition is arisen from wisdom and  this is the rational volition that  result in realization of moral action.Therefore, sometimes the action based on weakness such as illusion and fancy would not be realized and if any, it would be immoral.Hence, man would commit wrong when lust  force (Ghove Shahvieh)   and wrath force (Ghove Ghazabiyeh) overcome wit , so wisdom imitation of lust and wrath  is one of the obstacles of  making gap.

 

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 5 بازدید