ترجمه آنلاین و با کیفیت متون حسابداری و مدیریت

ترجمه آنلاین و با کیفیت متون حسابداری و مدیریت

 

In general, downward accountability is considered to be related to felt responsibility   rather than as a response to external pressures. Felt responsibility is significantly influenced by the internal recognition and legitimation of multiple principles, interests, and organizational mission and values.Ebrahim   suggests that for some organizations the mission statements are a focal point from which to develop internal accountability as they provide “a verbal link between the presumably deeply held principles and the conduct of those representing the non-profit organisation”. Organizations’ “missions add an ethical or value-based dimension to accountability since they emphasize the internal motivations of actors” Ebrahim   and as in Cornwall, Lucas, and Pasteur’s   terms accountability is not only about being “held responsible” by others but also about “taking responsibility” for oneself. 

The focus of downward accountability is to organization’s clients, users, or beneficiaries, members, communities, partners, staff, and supporters. In the context of NGO downward accountability to clients refers primarily to relationships with “groups to whom NGOs provide services,” although it may also include communities or regions that are indirectly affected by NGO programs

Downward accountability can be seen as part of broader notions of accountability by emphasizing accountability at the grassroots  . Downward accountability is often associated with substantial accountability “an enabling rather than as a monitoring process”   in order “to meet and stay true to the needs of clients, as well as itself”   as opposed to procedural accountability  . In order to operationalize downward accountability appropriate accountability processes and practices are required. This requires a critical consideration of the appropriateness of different accountability practices.

 

 

بطورکلی این گونه پنداشته می‌شود که جوابگویی نزولی با مسئولیت احساس شده در ارتباط می باشد تا به عنوان پاسخی به فشارهای خارجی. مسئولیت احساس شده به شکلی چشم‌گیر به وسیله‌ی شناخت درونی و مشروع سازی قواعد، منافع و مأموریت و مقادیر سازمانی متأثر می‌گردد. ابراهیم بر این باور است که برای برخی از سازمان‌ها بیانیه‌های مأموریت مرکزی اصلی می‌باشند که از آن‌جا جوابگویی درونی ایجاد شده و گسترش می‌یابد، چرا که این بیانیه‌ها پیوندی زبانی میان قواعد احتمالی که به شدت اتخاذ شده اند و رفتار کسانی که نماینده‌ی سازمان غیر انتفاعی هستند، پدید می‌آورد. به گفته‌ی ابراهیم، مأموریت‌ها یک بعد اخلاقی یا ارزش محور را به جوابگویی می افزایند چرا که آن‌ها بر انگیزه‌های درونی بازیگران تأکید می‌ورزند؛ و همان‌گونه که کورن‌ول، لوکاس و پیتر اذعان می‌دارند جوابگویی تنها در خصوص تحت مسئولیت قرار دادن به وسیله‌ی دیگران نیست بلکه پیرامون مسئولیت پذیر بودن شخص می‌باشد.

تمرکز جوابگویی نزولی بر مشتریان، کاربران یا سودبران، اعضا، جوامع، شرکا، کارمندان و پشتیبانان می‌باشد. در زمینه‌ی سازمان‌های غیردولتی، جوابگویی نزولی به مشتریان به طور اصلی به ارتباطات با گروه‌هایی اشاره دارد که برای آن‌ها سازمان‌های غیر دولتی خدماتی را فراهم می‌آورند، اگرچه آن ممکن است شامل جوامع یا مناطقی باشد که به طور غیر مستقیم به وسیله‌ی برنامه‌های سازمان‌های غیر دولتی متأثر می‌شود.

جوابگویی نزولی می‌تواند با تأکید جوابگویی بر توده‌ی مردم، به عنوان بخشی از مفاهیم گسترده‌تر جوابگویی دیده شود. جوابگویی نزولی اغلب با جوابگویی بنیادین همراه می‌باشد (یک فرایند توانمندساز تا یک فرایند پایشی) تا برعکس جوابگویی رویه‌ای نسبت به برآورده ساختن نیازهای مشتریان و خویش وفادار باشد. به منظور عملیاتی ساختن جوابگویی نزولی، فرایندها و اقدامات جوابگویی مناسب مورد نیاز می‌باشد. این کار نیازمند توجهی اساسی به تناسب اقدامات جوابگویی مختلف است.

 

تماس باما

آدرس : تهران - جنت آباد جنوبی - خیابان پنجم – پلاک47

 شماره تلفن : 02144648626

 شماره تلفن : 02144648681

شماره همراه : 09129227837

تماس با وایبر هم مقدرو می باشد.

پست الکترونیک : Daneshjoonline1@Gmail.com

/ 0 نظر / 7 بازدید